Lisansüstü öğrenci kabulü

 

Lisansüstü öğrenci kabulü

Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların;

a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) Tamamen yabancı dil ile eğitim yapılan programlarda başvurulan anabilim dalının başvuru şartlarında Senato tarafından belirlenen yabancı dil başarı notunu sağlamaları (YDS 60),

ç) EABDK/EASDK ve EK tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları;

gerekir.

(2) Yabancı dil başarı durumu;

a) Lisansüstü programlara başvuran adayların, yabancı dil başarı düzeyi, YDS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil bilgi düzeyi belirleme sınavları veya MÜDS sonuçlarına göre ölçülür.

b) Programlar için gerekli yabancı dil düzeyi EABD/EASD’nin önerisi, EYK’nın teklifi ile Senato tarafından belirlenebilir.

c) Sanatta yeterlik/doktora programlarına başvurular için; adayların YDS’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Yüksek Lisans ve doktora eğitim-öğretiminin tamamen yabancı bir dilde yürütüldüğü programlara eğitim-öğretime başlamak için; adayların YDS’den en az 60 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış veya MÜDS’den en az 60 puan almış olmaları gerekir.

ç) Yabancı uyruklu öğrencilerin Sanatta yeterlik/doktora programlarına başvuruları için; adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Türkçe dil düzeyine ilişkin MÜDS’den en az 65 puan almaları gerekir. Türkçe dil düzeyi başarı notunu sağlayamayan öğrenciler için YÖK’ün 4/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te yer alan ilgili hükümleri uyarınca Türkçe yabancı dil hazırlık programı uygulanır.

d) Bilim alanı yabancı dil eğitim-öğretimi olan anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların, YDS’den en az 80 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan ve bilim alanıyla ilgili yabancı dilden farklı bir dilden doktora için YDS’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik/doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların;

a) EABDB/EASDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3.00, 100 tam not üzerinden en az 80 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları,

b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 70 standart puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) YDS’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları

gerekir.

(4) Sanatta yeterlik/doktora Programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların;

a) EABDK/EASDK tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları,

b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) YDS’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları,

gerekir.

(5) Güzel sanatlar ana sanat dalları ve konservatuvarların ana sanat/ana bilim dallarının lisansüstü programlarına başvuracak adaylardan, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(6) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucuna göre yapılır.

a) ALES puanının %50’si,

b) Lisans/yüksek lisans not ortalamasının % 20’si,

c) Yazılı veya Mülakat notunun % 30’u toplanarak elde edilen puanlara göre, EYK tarafından yapılır.

ç) Başarı puanının; yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden en az 60, Sanatta yeterlik/doktora adayları için en az 65 olması

gerekir.

(7) Güzel sanatlar ana sanat dalları ve konservatuvarların ana sanat/ana bilim dallarının lisansüstü programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;

a) Lisans/yüksek lisans not ortalamasının %50’si ile mülakat notunun % 50’si toplanarak elde edilen puanlara göre, EYK tarafından yapılır.

b) Başarı puanının; yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden en az 60, Sanatta yeterlik/doktora adayları için en az 65 olması gerekir.

Başarı puanlarına göre adaylar sıralanarak, kontenjan sayısı kadar öğrenci alınır.

(8) Yabancı dil hazırlık; Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik eğitiminin tamamen veya kısmen yabancı dilde yürütüldüğü programlarda, bu programlara ait yabancı dil başarı notunu sağlayamayan öğrenciler için YÖK’ün 4/12/2008 Tarih ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te yer alan ilgili hükümleri uyarınca yabancı dil hazırlık programı uygulanır.

(9) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili EABDK/EASDK’nin görüşü ve EK’nun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Lisans öğrenimini başvurduğu yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan öğrenciler; lisans veya yüksek lisans öğrenimini başvurduğu yükseköğretim kurumundan farklı bir yükseköğretim kurumundan almış öğrenciler; yüksek lisans öğrenimini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla en çok bir takvim yılı bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, Sanatta yeterlik/doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve aralıksız en çok bir takvim yılı olmak üzere EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan ders kredisi, lisansüstü öğreniminde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Ancak öğrenci, bu sürede EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nin onayı ile lisansüstü öğreniminden ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar, dersin alındığı lisans/yüksek lisans programında alınan derslere uygulanan esaslarla aynıdır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programını belirlenen süre içinde başarıyla tamamlayamayan öğrenciler kayıtlı oldukları program için gerekli olan asgari eğitim – öğretime devam edebilme şartlarını sağlayamamış sayılırlar ve öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile ek sınavlardan yararlanma hakkı verilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim Kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, belirli bir konuda bilgilerini artırmak amacı ile EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Derslere devam ve başarı durumu, Enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır.

(2) Bu öğrencilere, derslerin kredisi ve not durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerden kayıt yaptıracakları ders başına alınacak ücretler, EYK’nin teklifi üzerine ÜYK tarafından karara bağlanır. Özel öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 3 ders alabilir.

Yatay geçiş

MADDE 8 – (1) İlgili Enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD’de veya başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru yarıyıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılır. Öğrencinin programa kabulü ve intibakı, EABDK/EASDK’nin onayı alınarak EABDB/EASDB tarafından Enstitülere bildirilir. EYK tarafından karar verilir.

(3) Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre Enstitü’de ve 33 üncü maddesine göre Üniversite’de bir birimde Araştırma Görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim gören öğrenciler başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş yaparlar. Ayrıca 1416 sayılı Kanun uyarınca kamu kurumlarında burslu statüde yurt dışına lisansüstü eğitim öğretim için gönderilen öğrenciler başka herhangi bir şart aranmaksızın ilgili anabilim dalına yatay geçiş yolu ile intibak ettirilebilir. Ancak, yüksek Lisans ve doktora eğitim-öğretiminin tamamen yabancı bir dilde yürütüldüğü programlarda eğitim-öğretime başlamak için; adayların YDS’den en az 60 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış veya MÜDS’den en az 60 puan almış olmaları gerekir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş en geç dördüncü yarıyılın başına kadar, öğrencinin başvurusu, EABDK/EASDK’nun önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir.


 

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Bağlantılar
Akademik Takvim
Yukarı Çık