Yabancı Uyruklu Yönerge

10 Aralık 2014 Tarih ve 499 numaralı Senato Kararı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ, BAŞVURU ve KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara uluslararası öğrencilerin başvuru ve kabul- kayıt esaslarını düzenler.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 14 üncü maddesi ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 10/06/2010 tarihli kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen:

a) Enstitü: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitülerini,

b) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesindeki enstitü anabilim dalı başkanlarını,

c) Enstitü Müdürü: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi enstitülerinde görev yapan enstitü müdürlerini,

ç) Enstitü Yönetim Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi enstitülerinin yönetim kurullarını,

d) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,

f) Ulusal Öğrenci: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bu Yönerge hükümlerine göre yabancı uyruklu olmayan öğrenciyi,

g) Uluslararası Öğrenci: Yabancı uyruklu öğrenciyi,

ğ) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt, kabul işlemlerinin yürütüldüğü birimi,

h) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

ı) Yabancı Dil Hazırlık Programı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulunda verilen yabancı dil eğitimini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan, Başvuru Şartları, Başvuru, Başvuruda İstenen Belgeler
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme

Kontenjan

MADDE 4- (1) Öğrenci alınacak program ve öğrenci sayısı, Anabilim Dallarının önerisi ve ilgili Enstitü Kurulu'nun kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Programların öğrenci kabul edeceği kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların diğer program kontenjanlarına eklenmesi, Anabilim Dallarının talebi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Başvuru şartları

MADDE 5- (1) Bu Yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayların yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması gerekir. Aşağıda tanımlanan şartlara sahip adaylar;

a) T.C. uyruklu olanlar (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

b) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

d) T.C. uyruklu olup lise Öğrenimini K.K.T.C.'de tamamlayanlar,

bu Yönerge ile tanımlanan Yabancı Uyruklu Öğrenci Statüsünde başvuru yapamazlar.

(2) Adayların, üniversitelerin lisans/yüksek lisans programlarından mezun olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına başvuru lisans derecesi, doktora programlarına başvuru ise lisans veya yüksek lisans derecesi ile yapılabilir.

(3) Yukarıdaki şartları taşıdığı halde T.C. Üniversitelerinden yabancı uyruklu öğrenci statüsü ile mezun olarak gelen adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir.

(4) Adayların yabancı dilde ya da Türkçe eğitim veren bölüm-programlarda eğitimi takip edebilecek düzeyde dil bilgisine sahip olmaları gerekir.

Başvuru

MADDE 6- (1) Başvurular ilgili Enstitü’nün ilan ettiği tarihler arasında Üniversite web sayfasından yapılır.

Başvuruda istenen belgeler

MADDE 7- (1) Başvuruda istenenler:

a) On-line Başvuru

b) Diploma Fotokopisi (yüksek lisans programlan için lisans diplomasının fotokopisi; doktora programları için lisans ve varsa yüksek lisans diplomalarının fotokopileri)

c) Onaylı Transkript örneği (lisans/yüksek lisans transkripti)

ç) Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi)

d) Cepheden çekilmiş, pasaport fotoğrafı şartlarını taşıyan vesikalık fotoğraf

e) Referans Mektubu (en az bir adet)

f) Özgeçmiş ve Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup)

g) Dil Yeterliliğini gösterir belge

 

Dil yeterlik durumu

MADDE 8-(l) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuran adayların Türkçe Öğretim Merkezleri’nden (TÖMER) en az B2 seviyesi dil sertifikasına sahip olmaları, bu belgeye sahip olmayan adaylar için Üniversite tarafından yapılacak MÜDS Türkçe seviye tespit sınavından en az 60 not almaları gerekmektedir. Eğitimini Türkçe öğretim veren bir Üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe Dil sınavından muaf tutulurlar. Türkçe yeterliği sağlayamayan öğrenciler için Türkçe hazırlık programı uygulanır.

(2) Türkçe eğitim yapılan doktora programlarında YDS’den en az 55 puan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan almaları gerekir.

(3) Yabancı dilde eğitim yapılan yüksek lisans programlarında adayların YDS’den en az 60 puan, ÖSYM tarafından geçerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan veya MÜDS yabancı dil seviye tespit sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

(4) Yabancı dilde eğitim yapılan doktora programlarında adayların YDS’den en az 60 puan, ÖSYM tarafından geçerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almaları gerekir.

(5) Resmî dili ilgili program dili olanlar ve yurtiçi/yurtdışında ilgili program dilinde eğitim alan adaylardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz. Yabancı dilde eğitim yapılan yüksek lisans programlarında dil yeterliliğini sağlayamayan adaylar lisansüstü programa devam edebilmek için Üniversitemiz Yabancı Dil Hazırlık Programına devam etmek zorundadırlar ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümlerine tabidirler.

Yüksek lisans ve doktora başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 9- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans ve doktora başvurularının değerlendirilmesi başvuru evrakı üzerinden yapılır. Başvurular, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlarınca oluşturulan en az 3 en fazla 5 kişilik uluslararası lisansüstü öğrenci komitesi tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede adayın transkript genel not ortalaması, yabancı dil sınav başarı notu, niyet mektubu ve referansları dikkate alınarak ilan edilen kontenjan dahilinde programa kabul edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.

(2) Yurtiçi veya yurt dışından kurum ve kuruluşlardan lisansüstü bursu alan uluslararası öğrenciler başvuru sürecine tabi tutulmadan Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü, Enstitünün önerisi ve Rektör onayı ile kabul edilir.

(3) Yurt dışındaki üniversitelerden lisans veya tezli yüksek lisans mezunu yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora programları müracaatları; lisans, yüksek lisans notları dikkate alınarak, Enstitünün belirlediği şartları sağlamak koşulu ile EABD/EASD başkanlığının görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınmış olması gerekir.

(4) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar Enstitü Kurulu teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 10- (1) İlgili Enstitü Programa kabul edilen asil ve yedek listedeki adayları web sayfasında ilan eder.

(2) Programa kabul edilen öğrencilerin kayıtları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile ilgili Enstitü tarafından yapılır.

(3) Öğrenciler sadece bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilirler.

Lisansüstü programlara kesin kayıt aşamasında istenen belgeler

MADDE 11- (1) Kayıt aşamasında istenen belgeler:

a) Diploma (Aslı)

b) Transkript (Aslı)

c) Yabancı dilde eğitim yapılan lisansüstü programlar için yabancı dil belgesi

d) Eğitim dili Türkçe olan programlar için TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezleri) sonuç belgesi veya Üniversite tarafından yapılan Türkçe seviye tespit sınavı (MÜDS) sonuç belgesi

e) Vize muafiyeti olan ülkeler hariç dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesi

f) Pasaport sureti

g) İkametgâh Tezkeresi

h) Fotoğraf (4 Adet)

i) Üniversite Yönetim Kurulu'nun her sene belirlediği öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont veya burs belgesi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenim ücreti

MADDE 12- (1) Öğrenim ücretleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan durumlar

MADDE 13-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Senato kararları, Yükseköğretim Kurulu kararlan esas alınır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Bağlantılar
Akademik Takvim
Yukarı Çık